അങ്കമാലി യാര്‍ഡ് നവീകരണം: ഇന്നു മുതല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം - ജന്മഭൂമി

തിരുവനന്തപുരം: അങ്കമാലി റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷന്‍ യാര്‍ഡിലെ നവീകരണ, വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍ ഇന്നു മുതല്‍ 12 വരെ അങ്കമാലി വഴി കടന്നുപോകുന്ന ട്രെയിനുകള്‍ ക്രമീകരിച്ചു. പൂര്‍ണ്ണമായി റദ്ദാക്കിയവ 56370 നമ്പര്‍ എറണാകളും ...