പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

സ്തനാര്‍ബുദം തിരിച്ചറിയാം - കേരള കൌമുദി;

സ്തനാര്‍ബുദം തിരിച്ചറിയാം - കേരള കൌമുദി

കേരള കൌമുദിസ്തനാര്‍ബുദം തിരിച്ചറിയാംകേരള കൌമുദിആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ സ്ത്രീകളിലെ മരണകാരണമായ രോഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് സ്തനാര്‍ബുദം. എന്നാല്‍, തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാനായാല്‍ പൂര്‍ണമായും സുഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സ്തനാര്‍ബുദം. സ്തനത്തില്‍ തടിപ്പ്, മുഴ, സ്തനത്തിലോ മുഴയിലോ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

അര്‍ബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം - Thejas Daily;

അര്‍ബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം - Thejas Daily

Thejas Dailyഅര്‍ബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാംThejas Dailyആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ സ്ത്രീകളിലെ മരണകാരണമായ രോഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് സ്തനാര്‍ബുദം. എന്നാല്‍, തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാനായാല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും സുഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സ്തനാര്‍ബുദം. സ്തനത്തില്‍ തടിപ്പ്, മുഴ ...പിന്നെ കൂടുതലും »