പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

അഴിമതിക്കെതിരായ നിലപാട് കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കും : മുഖ്യമന്ത്രി - Thejas Daily;

അഴിമതിക്കെതിരായ നിലപാട് കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കും : മുഖ്യമന്ത്രി - Thejas Daily

Thejas Dailyഅഴിമതിക്കെതിരായ നിലപാട് കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കും : മുഖ്യമന്ത്രിThejas Dailyതിരുവനന്തപുരം: അഴിമതിക്കെതിരായ നിലപാട് കൂടുതല്‍ ശക്തമായി സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോവുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍ പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിമതിയോട് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് ശ്രമിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി - ജന്മഭൂമി;

സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് ശ്രമിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി - ജന്മഭൂമി

ജന്മഭൂമിസമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് ശ്രമിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിജന്മഭൂമിതിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. സമാധാനം നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരും. സംസ്ഥാനത്തെ പത്ര-ദൃശ്യ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

അഴിമതിക്കെതിരായ നിലപാട് സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി - മാധ്യമം;

അഴിമതിക്കെതിരായ നിലപാട് സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി - മാധ്യമം

മാധ്യമംഅഴിമതിക്കെതിരായ നിലപാട് സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിമാധ്യമംതിരുവനന്തപുരം: അഴിമതിക്കെതിരായ നിലപാട് കൂടുതല്‍ ശക്തമായി സര്‍ക്കാര്‍ മുമ്പോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍ പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിനെ പല ...പിന്നെ കൂടുതലും »