ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചാല്‍ 100 കോടി പിഴയും 7 വര്‍ഷം തടവും - Oneindia Malayalam

ദില്ലി: ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് തെറ്റിച്ച് വരയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 100 കോടി പിഴയും 7 വര്‍ഷം തടവും ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തികള്‍ തെറ്റിച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൂടുതല്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തെറ്റായി വരയ്ച്ചാല്‍ 100 കോടി രൂപ പിഴയും 7 വര്‍ഷം തടവും ലഭിക്കും - Thejas Daily

ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തെറ്റായി വരയ്ക്കുന്നത്് 100 കോടി രൂപ പിഴയും 7 വര്‍ഷം തടവും ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തികള്‍ തെറ്റിച്ച് വരയ്ച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് വര്‍ധിച്ചുവന്നതോടെയാണ് ...പിന്നെ കൂടുതലും »