പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

കിട്ടാക്കടം: ഭൂഷന്‍, എസ്സാര്‍ സ്റ്റീല്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി - മാതൃഭൂമി;

കിട്ടാക്കടം: ഭൂഷന്‍, എസ്സാര്‍ സ്റ്റീല്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമികിട്ടാക്കടം: ഭൂഷന്‍, എസ്സാര്‍ സ്റ്റീല്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിമാതൃഭൂമിമുംബൈ: ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ എസ്ബിഐ നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നു. എസ്സാര്‍ സ്റ്റീല്‍, ഭൂഷന്‍ സ്റ്റീല്‍, ഇലക്ട്രോസ്റ്റീല്‍ സ്റ്റീല്‍സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »