കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മ്മിറ്റ്: പരമാധികാരം ഇനി തദ്ദേശ സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് - അന്വേഷണം

കൊച്ചി: കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മ്മിറ്റ് നല്‍കാനുള്ള പരമാധികാരം തദ്ദേശ സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് നല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാരുടെ തീരുമാനത്തില്‍ ഇടപെടുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത്-നഗരസഭാ ...

കെട്ടിട നിര്‍മാണ പെര്‍മിറ്റ്: തദ്ദേശ സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് പരമാധികാരം - ജന്മഭൂമി

കൊച്ചി: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാരുടെ തീരുമാനത്തില്‍ ഇടപെടുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത്-നഗരസഭാ ഭരണസമിതികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മ്മിറ്റ് നല്‍കാനോ നിരസിക്കാനോ സെക്രട്ടറിമാര്‍ ...