പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ഗൂഗിള്‍ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഗൂഗിള്‍ മാപ്പിനെ ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത്? - മനോരമ ന്യൂസ്‌;

ഗൂഗിള്‍ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഗൂഗിള്‍ മാപ്പിനെ ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത്? - മനോരമ ന്യൂസ്‌

മനോരമ ന്യൂസ്‌ഗൂഗിള്‍ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഗൂഗിള്‍ മാപ്പിനെ ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത്?മനോരമ ന്യൂസ്‌നഗരത്തിലെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് എഫ്എം റേഡിയോയില്‍ നിന്നാണ്. ആ സൂചനകള്‍ അനുസരിച്ച് റൂട്ട് മാറ്റി ബ്ലോക്കില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനും ശ്രമം നടത്താറുണ്ട്. എന്നാല്‍, അടുത്ത കാലത്തായി വളരെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »