'അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു പണി':നാടന്‍ പ്രസംഗവുമായി മന്ത്രി മണി വീണ്ടും - മാതൃഭൂമി

'കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷം ബഹുകേമമായിരുന്നു. സോളാര്‍ എന്ന പദം അശ്ലീലമായിരുന്നു, പച്ചയ്ക്കുപറഞ്ഞാല്‍ വ്യഭിചാരം. യു.ഡി.എഫുകാരേ കോണ്‍ഗ്രസുകാരേ നിങ്ങള്‍ മറന്നുപോയോ? അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു പണി.' Published: May 28, 2017, ...