പഞ്ചാബ് മന്ത്രിയുടെ മുന്‍പാചകക്കാരന്‍ മണല്‍ ലേലം പിടിച്ചത് 26 കോടിക്ക് - മാതൃഭൂമി

രേഖകള്‍ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെ മാത്രം വാര്‍ഷികവരുമാനമുള്ളയാളാണ് ബഹാദൂര്‍. ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് ബാലന്‍സ് വെറും 4,840 രൂപയായിരുന്നു. Published: May 28, 2017, 09:31 AM IST. T- T T+. punjab minister. X. പഞ്ചാബ് ഊര്‍ജ്ജ ...