പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

പാല്‍ ഉല്‍പാദനം കുറയും, 5 ലക്ഷം പേരുടെ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി - മലയാള മനോരമ;

പാല്‍ ഉല്‍പാദനം കുറയും, 5 ലക്ഷം പേരുടെ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി - മലയാള മനോരമ

മലയാള മനോരമപാല്‍ ഉല്‍പാദനം കുറയും, 5 ലക്ഷം പേരുടെ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിമലയാള മനോരമതിരുവനന്തപുരം∙ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച കശാപ്പു നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം കേരളത്തെ എല്ലാ തരത്തിലും ബാധിക്കുമെന്നും പാല്‍ ഉല്‍പാദനം താഴേയ്ക്കു പോകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. 6552 കോടി രൂപയുടെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

കശാപ്പ് നിയന്ത്രണം: എല്ലാ തരത്തിലും ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, പാലുല്‍പാദനം താഴും - കേരള കൌമുദി;

കശാപ്പ് നിയന്ത്രണം: എല്ലാ തരത്തിലും ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, പാലുല്‍പാദനം താഴും - കേരള കൌമുദി

കേരള കൌമുദികശാപ്പ് നിയന്ത്രണം: എല്ലാ തരത്തിലും ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, പാലുല്‍പാദനം താഴുംകേരള കൌമുദിതിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച കശാപ്പ് നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തരത്തിലും ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. പാലുല്‍പാദനം താഴോട്ട് പോകും. ഗോമാതാവ് എന്ന് ...പിന്നെ കൂടുതലും »