പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

പിറന്നു, ജി.എസ്.ടി - മാതൃഭൂമി;

പിറന്നു, ജി.എസ്.ടി - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിപിറന്നു, ജി.എസ്.ടിമാതൃഭൂമിന്യൂഡല്‍ഹി: സങ്കീര്‍ണ നികുതിഘടനയില്‍നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം. ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതിയെന്ന പുതിയപ്രഭാതത്തിലേക്ക്‌ ഇന്ത്യ ഉണര്‍ന്നു. ചരക്ക്-സേവന നികുതി (ജി.എസ്.ടി.) ശനിയാഴ്ച യാഥാര്‍ഥ്യമായി. പാര്‍ലമെന്റ് സെന്‍ട്രല്‍ഹാളില്‍ അര്‍ധരാത്രി നടന്ന ചരിത്ര സമ്മേളനം ...പിന്നെ കൂടുതലും »