മഞ്ഞുമലയുരുകി: നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു നദി അപ്രത്യക്ഷമായി - മാതൃഭൂമി

നൂറ്റാണ്ടുകളായി സ്ലിംസ് നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റര്‍ മാറി, വിപരീത ദിശയില്‍ ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. Published: Apr 19, 2017, 05:32 PM IST. T- T T+. slims river. X. Photo: Dan Shugar/University of Washington Tacoma. ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഇരയായി ...