പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ആ നദി ഇപ്പോഴില്ല - ജന്മഭൂമി;

ആ നദി ഇപ്പോഴില്ല - ജന്മഭൂമി

ജന്മഭൂമിആ നദി ഇപ്പോഴില്ലജന്മഭൂമിഒട്ടാവ: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയെ തെളിവായി കാനഡയില്‍ ഒരു നദിയില്‍ ഒഴുക്കു നിലച്ചു. ഒറ്റ രാത്രിയില്‍ ഒരു നദി അപ്രത്യക്ഷമായി. മഞ്ഞുപാളികള്‍ തകര്‍ന്ന് ഒഴുക്കു തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു. കാനഡയുടെ വടക്കു ഭാഗത്ത് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

മഞ്ഞുമലയുരുകി: നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു നദി അപ്രത്യക്ഷമായി - മാതൃഭൂമി;

മഞ്ഞുമലയുരുകി: നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു നദി അപ്രത്യക്ഷമായി - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിമഞ്ഞുമലയുരുകി: നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു നദി അപ്രത്യക്ഷമായിമാതൃഭൂമിനൂറ്റാണ്ടുകളായി സ്ലിംസ് നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റര്‍ മാറി, വിപരീത ദിശയില്‍ ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. Published: Apr 19, 2017, 05:32 PM IST. T- T T+. slims river. X. Photo: Dan Shugar/University of Washington Tacoma. ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഇരയായി ...പിന്നെ കൂടുതലും »