പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

മന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനം: യുപിയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് രോഗികളെ പുറത്താക്കി - മാതൃഭൂമി;

മന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനം: യുപിയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് രോഗികളെ പുറത്താക്കി - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനം: യുപിയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് രോഗികളെ പുറത്താക്കിമാതൃഭൂമിസ്വതവേ തിരക്കേറിയ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സുഗമമാണെന്ന് മന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു അധികൃതരുടെ ഈ തന്ത്രം. Published: May 28, 2017, 09:38 AM IST. T- T T+. ashuthosh tandan. X. ആഗ്ര: ആശുപത്രിയിലെ അസൗകര്യങ്ങള്‍ മറച്ച് ...പിന്നെ കൂടുതലും »