പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

കാനറ ബാങ്കില്‍ ലയിക്കാനൊരുങ്ങി വിജയ ബാങ്കും ദേനാ ബാങ്കും - ജന്മഭൂമി;

കാനറ ബാങ്കില്‍ ലയിക്കാനൊരുങ്ങി വിജയ ബാങ്കും ദേനാ ബാങ്കും - ജന്മഭൂമി

ജന്മഭൂമികാനറ ബാങ്കില്‍ ലയിക്കാനൊരുങ്ങി വിജയ ബാങ്കും ദേനാ ബാങ്കുംജന്മഭൂമിന്യൂദല്‍ഹി: വിജയ ബാങ്കും ദേനാ ബാങ്കും രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ വലിയ ബാങ്കായ കാനറ ബാങ്കില്‍ ലയിച്ചേക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങിയതായി സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.വിപണി വിഹിതംകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ വലിയ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വിജയ ബാങ്കും ദേനാ ബാങ്കും കാനാറ ബാങ്കില്‍ ലയിച്ചേക്കും - മാതൃഭൂമി;

വിജയ ബാങ്കും ദേനാ ബാങ്കും കാനാറ ബാങ്കില്‍ ലയിച്ചേക്കും - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിവിജയ ബാങ്കും ദേനാ ബാങ്കും കാനാറ ബാങ്കില്‍ ലയിച്ചേക്കുംമാതൃഭൂമിന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ വലിയ ബാങ്കായ കാനാറ ബാങ്കില്‍ താരതമ്യേന ചെറിയ ബാങ്കുകളായ വിജയ ബാങ്കും ദേനാ ബാങ്കും ലയിച്ചേക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങിയതായി സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിച്ചു. വിപണി ...പിന്നെ കൂടുതലും »