പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

അമോണിയ ചോര്‍ച്ച അടച്ചു: ഒഴിപ്പിച്ചത് മുന്നൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങളെ - മാതൃഭൂമി;

അമോണിയ ചോര്‍ച്ച അടച്ചു: ഒഴിപ്പിച്ചത് മുന്നൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങളെ - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിഅമോണിയ ചോര്‍ച്ച അടച്ചു: ഒഴിപ്പിച്ചത് മുന്നൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങളെമാതൃഭൂമിതൃപ്പൂണിത്തുറ: അമ്പലമേട് ഫാക്ട് കൊച്ചിന്‍ ഡിവിഷനിലേക്ക് ബാര്‍ജില്‍ കൊണ്ടുപോയ അമോണിയ വാല്‍വ് തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് ചോര്‍ന്നു. ബോധക്ഷയമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡ്രൈവറും ബാര്‍ജിലെ ജീവനക്കാരും സമീപത്തെ കുന്നറ ദ്വീപ് ...പിന്നെ കൂടുതലും »