ശബരിമല കാടുകളിലെ ആദിവാസികളെ സി.പി.എം ... - Mangalam - മംഗളം

ചാലക്കയം: ശബരിമല കാടുകളിലെ ആദിവാസികളെ സി.പി.എം. റാന്നി ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തത്‌ നാടിന്‌ മാതൃകയാണെന്ന്‌ സി.പിന്നെ കൂടുതലും »

ശബരിമല വനത്തിലെ ആദിവാസികളെ സി.പി.എം ... - മാതൃഭൂമി

ഓരോ മാസവും ഓരോ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റികള്‍ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ചികിത്സ എന്നിവ വനത്തിലെത്തി നല്‍കുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം.പിന്നെ കൂടുതലും »

ശബരിമല വനത്തിലെ ആദിവാസികളെ സിപിഐ ... - Thejas News - Thejas Daily

ചാലക്കയം: ശബരിമല ഉള്‍വനങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന 58 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ സിപിഐ എം റാന്നി ഏരിയാകമ്മിറ്റിയുടെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »