സിവില്‍ സര്‍വീസ് 28-ാം റാങ്കിന്റെ തിളക്കത്തില്‍ ഹംന - മാതൃഭൂമി

മൂന്നുമാസം ജോലിയില്‍നിന്ന് അവധിയെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഗവ. സിവില്‍സര്‍വീസ് അക്കാദമിയില്‍നിന്ന് പരിശീലനം നേടി. Published: Jun 1, 2017, 01:00 AM IST. T- T T+. Hamna Mariyam. X. Facebook: Hamna Mariyam. കോഴിക്കോട്: സിവില്‍സര്‍വീസ് പരീക്ഷയില്‍ ...