സ്വകാര്യ സ്കൂളുകള്‍ക്ക്​ ഗ്രേഡിങ് ഉടന്‍; രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക്​ അനുഗ്രഹമാകും - മാധ്യമം

ദോഹ: സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രേഡിങ് ഏര്‍പ്പെടുത്താന​ുളള നീക്കങ്ങളുമായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ട്​. വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരം, ഫീസ്ഘടന എന്നിവയുടെ ...

സ്വകാര്യസ്‌കൂളുകളുടെ വിഭജനം നടപടികള്‍ പുരോഗതിയില്‍ - മാതൃഭൂമി

ദോഹ: വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളെ തരംതിരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതായി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രാലയം. വിദ്യാഭ്യാസനിലവാരം, ഫീസ് ഘടന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്‌കൂളുകളെ ...