പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

രാജസ്ഥാനില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ 23 ലക്ഷം ഗര്‍ഭിണികളെക്കുറിച്ച് രേഖയുമില്ലെന്ന് ... - അന്വേഷണം;

രാജസ്ഥാനില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ 23 ലക്ഷം ഗര്‍ഭിണികളെക്കുറിച്ച് രേഖയുമില്ലെന്ന് ... - അന്വേഷണം

അന്വേഷണംരാജസ്ഥാനില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ 23 ലക്ഷം ഗര്‍ഭിണികളെക്കുറിച്ച് രേഖയുമില്ലെന്ന് ...അന്വേഷണംജയ്പുര്‍: അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഗര്‍ഭിണി കളായ 23 ലക്ഷം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാരിനു രേഖയുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. 2011-2016 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗര്‍ഭിണികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താതെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

23 ലക്ഷം ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് എന്തുപറ്റി? രേഖകള്‍ ഇല്ലെന്ന് സിഎജി - മാതൃഭൂമി;

23 ലക്ഷം ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് എന്തുപറ്റി? രേഖകള്‍ ഇല്ലെന്ന് സിഎജി - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമി23 ലക്ഷം ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് എന്തുപറ്റി? രേഖകള്‍ ഇല്ലെന്ന് സിഎജിമാതൃഭൂമിജയ്പുര്‍: അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഗര്‍ഭിണികളായ 23 ലക്ഷം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈവശം ഒരു രേഖയുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. 2011-2016 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗര്‍ഭിണികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താതെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »