പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

You are here - മാധ്യമം;

You are here - മാധ്യമം

മാധ്യമംYou are hereമാധ്യമംറോം: വിമാനത്തില്‍ കയറാനെത്തിയ മുസ്‍ലിം യുവതിയോട് ഹിജാബ് എടുത്തുമാറ്റാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പരാതി. റോമിലെ കിയാംപിനോ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് സംഭവം. യാത്രക്കെത്തിയ ഇന്തോനേഷ്യന്‍ യുവതി അഘ്നിയയോടാണ് ഹിജാബ് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വിമാനത്തില്‍ കയറണമെങ്കില്‍ ഹിജാബ് മാറ്റണം; മുസ്‌ലിം യുവതിയോട് അധികൃതര്‍ - മലയാള മനോരമ;

വിമാനത്തില്‍ കയറണമെങ്കില്‍ ഹിജാബ് മാറ്റണം; മുസ്‌ലിം യുവതിയോട് അധികൃതര്‍ - മലയാള മനോരമ

മലയാള മനോരമവിമാനത്തില്‍ കയറണമെങ്കില്‍ ഹിജാബ് മാറ്റണം; മുസ്‌ലിം യുവതിയോട് അധികൃതര്‍മലയാള മനോരമറോം ∙ വിമാനത്തില്‍ കയറാനെത്തിയ മുസ്‍ലിം യുവതിയോട് ഹിജാബ് എടുത്തുമാറ്റാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പരാതി. റോമിലെ കിയാംപിനോ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് സംഭവം. യാത്രയ്ക്കെത്തിയ ഇന്തൊനീഷ്യന്‍ യുവതി അഘ്നിയയോടാണ് ഹിജാബ് ...പിന്നെ കൂടുതലും »