ஜவ்வாதுமலை அரசு பள்ளியில் பணிபுரிய பழங்குடியினர் ... - தினமலர்

திருவண்ணாமலை: 'ஜவ்வாதுமலை அரசு பள்ளியில், சமையலர், காவலர், துப்புரவு பணியாளர் பணிகளில், தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணிபுரிய விரும்பும் பழங்குடியினரிடம் இருந்து ...