เรื่องเด่น

นิด้าโพลเผยคนหนุนย้ายตำรวจไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม - โพสต์ทูเดย์;

นิด้าโพลเผยคนหนุนย้ายตำรวจไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม - โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์นิด้าโพลเผยคนหนุนย้ายตำรวจไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมโพสต์ทูเดย์นิด้าโพลเผยคน51.92% หนุนย้าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม แนะปรัปรุงเงินเดือนตำรวจให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ...and more »