ป้องกันจังหวัดจันทบุรีเตือน ปชช.กักเก็บน้ำใช้หน้าแล้ง ท้องถิ่นสร้างฝายรับมือ - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

จันทบุรี - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง พร้อมกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ด้านหน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำหลายแห่ง เตรียมพร้อมรับมือแล้ว นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ...