แจงแก้ไข ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - คม-ชัด-ลึก

โฆษกฯ แจงการแก้ไข ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 77 วรรคสอง. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกคณะกรรมการยกร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ...